medezeggenschapsraad

Ouders hebben – naast personeelsleden – ook zitting in de medezeggenschapsraad van de school.
In de medezeggenschapsraad denken ouders mee over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de goede organisatie en kwaliteit van de school. Zij geven op onderdelen van het beleid, advies of instemming aan de directie van de school. De ontwikkelingen op school wordt door de MR goed gevolgd. De MR komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar.
Alle scholen – en daarmee ook de ouders – van het openbaar onderwijs zijn ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR geeft advies of instemming aan het bestuur over bestuurlijke ontwikkelingen.
De leden van de Medezeggenschapsraad van de Watergeus staan altijd open voor uw adviezen, opmerkingen of vragen over onderwerpen die voor de school belangrijk zijn. U kunt ons persoonlijk aanspreken of bereiken via ons mailadres MR@sbodewatergeus.nl .

De voorlopige samenstelling van de MR voor het schooljaar 2019/2020 is als volgt:
Voorzitter – Joke Dijkstra
Secretaris – Hafidjan Abdoel
Penningmeester – vacant

Voor de ouder geleding wordt gezocht naar minimaal 2 ouders die plaats willen nemen in de MR. Advies en informatie vanuit het bestuur: Loes Ahles, locatieleider

Ouderbijdrage
Met de ouderbijdrage kunnen veel extraatjes worden betaald, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, de sportactiviteiten, kunst en cultuurprojecten, de huurcollectie bibliotheek boeken, excursies, natuuractiviteiten e.d.