begeleiding

Extra begeleiding en ondersteuning
De wijze waarop de zorg op de Watergeus is vormgegeven is bekend onder de naam ‘1-zorg route’.
Het centrale uitgangspunt bij de 1-zorgroute is het denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften. Een onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om het volgende doel te bereiken. We kijken naar kansen en mogelijkheden van onze leerlingen. Alle leerlingen op de Watergeus krijgen een Ontwikkelingsperspectief. In dit perspectief worden deze ondersteuningsbehoeften beschreven.

In de groep werken de leerkrachten met groepsplannen. Werken met groepsplannen betekent dat alle leerlingen aandacht krijgen. Op onze school betekent de 1-zorgroute dat wij groepsbesprekingen houden.  Als er nog vragen zijn over leerlingen, dan worden deze voorgelegd aan onze Commissie van Begeleiding.

Welke ondersteuning onze school kan bieden is ook te vinden in ons schoolondersteuningsplan (SOP): SOP van SBO de Watergeus

De Commissie van Begeleiding (CvB)
Bij binnenkomst van een leerling wordt deze op de eerstvolgende vergadering van de Commissie van Begeleiding (CvB) besproken. In de Commissie van Begeleiding hebben zitting; de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog/psycholoog, de intern begeleider en de directeur van de school. Indien nodig worden ook andere specialisten geconsulteerd waaronder; de logopediste, de motorisch remedial teacher / vakleerkracht bewegingsonderwijs of de fysiotherapeut. In de eerste bespreking worden richtlijnen geformuleerd voor de didactische- en pedagogische aanpak van de leerling.

Ook wordt in deze bijeenkomst het ontwikkelingsperspectief met daaraan gekoppeld het planningsdocument van de leerling vastgesteld. Dat gebeurt op basis van de gemeten intelligentie in relatie tot de belemmerende- en beschermende factoren die bij de leerling aanwezig zijn.

Op basis van de leeftijd, in combinatie met de leermogelijkheden zoals aangegeven in het ontwikkelingsperspectief en de sociaal-emotionele ontwikkeling, wordt de leerling voorlopig in een bepaalde groep geplaatst.

Toetsen, plannen en evalueren
Vanuit de planningsdocumenten stelt de leerkracht het groepsplan op. Hierbij worden leerlingen met vergelijkbaar niveau ingedeeld in groepen. In de klas wordt gewerkt met verschillende niveaugroepen.

In de niveaugroep wordt rekening gehouden met de individuele behoefte van de leerling, bijvoorbeeld aan de mate van instructie en/of oefening van de leerstof.

In het groepsplan worden de doelen en de organisatie van het onderwijs beschreven. Ook worden de gebruikte methoden en de resultaten van de leerlingen vermeld. Deze resultaten worden opgenomen in de evaluatiekolom van  het groepsplan.

Regelmatig vinden er leerlingbesprekingen plaats. De intern begeleider, de groepsleerkracht en andere specialisten die met de leerlingen van de groep werken, bespreken de vorderingen. Hierbij wordt de leerontwikkeling en de ontwikkeling op sociaal- en emotioneel gebied besproken.

Als het nodig is worden er afspraken gemaakt over extra begeleiding. Ook worden er voor de speciale aanpak, die afwijkt van het voor de groep geldende programma, doelen geformuleerd die in de volgende bespreking worden geëvalueerd. De resultaten van de toetsen en testen zijn doorslaggevend voor het geven van extra hulp.

Als er specifieke programma’s worden ingezet worden ouders daar direct bij betrokken, zoals bij bijv. de speciale taal- spellingsprogramma’s, extra onderzoeken etc.

Op vaste tijdstippen (twee keer per jaar, meestal in januari en juni) nemen we methode-onafhankelijke toetsen af.

De resultaten van deze toetsen maken een vergelijking met het landelijk gemiddelde mogelijk en geven ons objectieve gegevens over de leerprestaties van de leerling.

De potentiële schoolverlaters worden getoetst in november van het mogelijk laatste schooljaar. Hierbij worden naast het afnemen van de methode onafhankelijke toetsen ook intelligentie onderzoeken afgenomen.

De resultaten van de toetsen en testen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Vanuit het leerlingvolgsysteem kunnen wij de leerrendementen per vakgebied bijhouden.

Vanaf het moment dat de leerling bij ons op school komt tot het moment dat deze onze school verlaat, houden we de vorderingen nauwkeurig bij.

Op de Watergeus houdt de intern begeleider zich bezig met het monitoren van het leerproces van de leerlingen.

Hij brengt de ontwikkeling van de leerlingen in beeld door de vorderingen, te vergelijken met het ontwikkelingsperspectief zoals dat is vastgesteld. Daar waar dat nodig of wenselijk is, wordt het ontwikkelingsperspectief bijgesteld. Dit gebeurt in de Commissie van Begeleiding, op voordracht van de intern begeleider en de orthopedagoog / psycholoog.

De resultaten van de leerlingen worden zowel op leerling, groep- als schoolniveau in kaart gebracht en geanalyseerd. Hierdoor is het mogelijk om op alle niveaus verbeterpunten te formuleren om de zorg voor leerlingen steeds op een hoger niveau te brengen.

Rapportage
De groepsleerkracht observeert en neemt methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen af.

De verzamelde gegevens worden geregistreerd en verwerkt in het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Dit perspectief wordt regelmatig met ouders besproken. Naast het ontwikkelingsperspectief ontvangen leerlingen twee keer per jaar een kindrapport over hun eigen inzet en vorderingen.

Didactisch en pedagogisch handelen.
De groepsleerkracht corrigeert het dagelijks werk van de leerlingen en geeft daarop feedback. De gemaakte opmerkingen dienen succeservaringen te bevorderen en het zelfvertrouwen van de leerling te vergroten.

In de onderbouw worden soms de gemaakte werkjes mee naar huis gegeven. In de midden- en bovenbouw werken de kinderen in schriften of in bij de methoden behorende werkboekjes. De kinderen krijgen deze schriften aan het eind van het schooljaar mee naar huis, of als ze vol zijn.

Voor ouders is het gemaakte werk in te zien tijdens de rapportbesprekingen. Tussentijds is dit ook mogelijk als de ouder daarvoor een afspraak heeft gemaakt met de leerkracht.

Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen is het hebben van een veilig pedagogisch klimaat. Hier wordt door alle medewerkers van de school veel zorg en aandacht aan besteed.

We zijn een school die handelen vanuit ‘Het Manifest’ van pedagogisch contact:

  • Wij willen dat kinderen zich welbevinden, betrokken zijn en goede resultaten halen én dat kinderen niet buitengesloten worden en uitvallen.
  • Wij zijn ons bewust van externe attributie en nemen de volledige verantwoordelijkheid voor ons handelen.
  • Wij sluiten niemand buiten en laten geen enkele leerling uitvallen. Wij werken aan goede relaties en verbondenheid.
  • Leerlingen zijn full partner. Ze mogen laten zien wat ze kunnen. Maar wat ze kunnen, moeten ze ook laten zien.
  • De leerkracht vraagt zich af wat hij nodig heeft en is open tegen leerlingen, hun ouders, hun collega’s en leidinggevenden.
  • Leerkrachten studeren en legitimeren hun handelen.

Voor de leerlingen werken mij met drie kapstokregels:

  • We zijn aardig voor elkaar
  • We zorgen goed voor onze spullen
  • We lopen in school, buiten mogen we rennen

Extra ondersteuningsmogelijkheden
Naast het aanbod in de klas beschikt de Watergeus ook over een  aanbod voor extra ondersteuning buiten de klas.

Ten aanzien van de spraak- en taalontwikkeling zijn er logopedistes werkzaam op school om de leerlingen hierbij te ondersteunen. De logopedisten doen bij aanmelding van nieuwe leerlingen altijd een screening om de spraak- en taalontwikkeling in kaart te brengen. Na de screening wordt besproken in het CvB of behandeling op school of eventueel verwijzing naar een praktijk nodig is. Ook leerkrachten kunnen eventueel de logopedist inschakelen als zij zorgen hebben.

Voor het extra bevorderen van de motorische ontwikkeling bestaat de mogelijkheid tot het krijgen van fysiotherapie of motorische remedial teaching op school. Een goede motorische ontwikkeling is vaak voorwaardelijk voor de leerontwikkeling.

De orthopedagoog / psycholoog zijn – naast de taak in de CvB – inzetbaar voor leerlingen die stagneren of problemen ondervinden in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. Ook beoordelen zij mee over de aanpak van leerlingen als de leerontwikkeling stagneert.

Alle medewerkers die buiten de groep leerlingen begeleiden, begeleiden ook de leerkrachten in hun aanpak van het vakgebied en/of de leerling in de klas.

Externe zorg
Een deel van onze leerlingen krijgt ook zorg buiten de school. Met deze externe zorgverleners wordt contact onderhouden om zorg en onderwijs zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Externe zorgverleners waarmee wordt samengewerkt zijn o.a. de Reeve, Bureau Jeugdzorg, Traverse, Meerkanten, Therapeutisch centrum Lelystad, Bosman etc.

Terugplaatsing
Terugplaatsing naar het regulier basisonderwijs behoort ook tot de mogelijkheden. De besluitvorming hierover vindt zeer zorgvuldig plaats waarbij de groepsleerkracht, de intern begeleider en de leden van de commissie van begeleiding zijn betrokken. Natuurlijk vindt dit in intensief overleg met de ouders plaats. Wanneer er sprake is van terugplaatsing kan de leerling vanuit de Watergeus nog een periode begeleid worden op de reguliere basisschool.

Van belang is dat de ouders goed geïnformeerd zijn over wat de school kan bieden aan zorg voor hun kind. Wij streven ernaar om ouders te betrekken bij het leerproces, omdat steun van thuis één van de belangrijkste succesfactoren is voor de leerontwikkeling van de kinderen.