SchOOLwiki

zoekopdracht

7 resultaten in categorie ""

Beoordeling door inspectie

Elke school heeft bij de Inspectie voor het Onderwijs een toezichtkaart. Op deze kaart kun je aflezen welke afspraken (‘arrangementen’) de Inspectie met de school heeft gemaakt. Er zijn verschillende arrangementen. Een school krijgt een basisarrangement als de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de...
Lees verder

bovenschool-veiligheidsplan

We hebben een bovenschools-veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Er zijn protocollen over de volgende onderwerpen: - De klachtenregeling Stichting School - De klokkenluidersregeling - Sociale media - Reglement Commissie Integriteit vraagstukken - Checklist implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Meld code huiselijk geweld - Verzuimbeleid, schorsing...
Lees verder

Fysieke Veiligheid

Ook besteden wij aandacht aan de fysieke veiligheid. Om de school staat een hek waardoor de leerlingen niet zomaar de straat op kunnen lopen. De speeltoestellen op het schoolplein voldoen aan de veiligheidseisen. In de beide gymzalen wordt regelmatig de veiligheid van de toestellen gecontroleerd....
Lees verder

Passend onderwijs

De Watergeus maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten. Hierin werken alle basisscholen de twee scholen voor speciaal basisonderwijs, cluster 3-onderwijs (een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen) en voor cluster 4 (onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek of onderwijs voor zeer...
Lees verder

Pedagogisch Klimaat en Burgerschap

We willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. We zorgen samen voor een fijne school, ieder draagt daar op zijn of haar manier toe...
Lees verder

Sociale Veiligheid

We zijn alert op signalen van plagen en pesten, zowel binnen als buiten de school én via de nieuwe media (zoals Whatsapp, Facebook, Instagram enz.). Wij gaan hierover altijd in gesprek met de leerling. Bij het tegengaan van pesten betrekken we de ouders door het...
Lees verder

Veranderingsdoelen

In het schooljaar 2015-2016 hebben wij gewerkt aan onderstaande doelstellingen: • De invoering van een nieuwe methode voor Rekenen en Wereldoriëntatie verfijnen. • Het ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters uitbreiden. • School in verbinding, werken aan een actieve- en gezonde leefstijl van de leerlingen. • Inspelen op de toekomst waarin de Watergeus in omvang...
Lees verder