SchOOLwiki

zoekopdracht

2 resultaten in categorie "pedagogisch-klimaat"

Pedagogisch Klimaat en Burgerschap

We willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. We zorgen samen voor een fijne school, ieder draagt daar op zijn of haar manier toe bij. Het pedagogisch klimaat op de Watergeus kenmerkt zich door rust, veiligheid en structuur. Op de Watergeus willen wij dat de leerlingen zich met hun mogelijkheden en beperkingen geaccepteerd voelen. Wij stimuleren en motiveren de leerlingen om hun grenzen te verleggen. We bevorderen zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van onze leerlingen. Daar hoort bij dat we de leerlingen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. We hanteren vaste regels en - waar dat kan - ook een vaste regelmaat in de activiteiten die we aanbieden. De gehanteerde regels zijn: • We lopen rustig door de gangen, we spreken op een normale toonhoogte en we hanteren de algemeen aanvaardbare omgangsvormen. • We gaan respectvol met elkaar om, zowel binnen als buiten de school en ook op internet. • We blijven gedurende de schooltijden op school of gaan onder begeleiding van de leerkracht naar een activiteit. • We behandelen iedereen in gelijke situatie ook gelijk. • We maken geen onderscheid naar ras, geloof of maatschappelijke status. • We maken deel uit van de kleurrijke samenleving. Alle personeelsleden van de school zijn met elkaar verantwoordelijk voor het welzijn en het welbevinden van onze leerlingen. De groepsleerkrachten zijn gedurende de schooltijden verantwoordelijk voor de leerlingen van hun groep. Deze verantwoordelijkheid kan tijdelijk worden overgedragen aan anderen, bijvoorbeeld aan een andere leerkracht, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, logopedist, psycholoog/orthopedagoog, fysiotherapeut of remedial teacher. De school heeft een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon én als burger van onze Nederlandse samenleving. Aan de ontwikkeling van het kind als mens en als burger, dragen we op onze school bij door: • een dagelijkse positieve omgang met elkaar; • het leren reflecteren op eigen gedrag; • het consequent hanteren van regels en afspraken; • het bieden van structuur en veiligheid; • het structureel voeren van gesprekken met ouders over hun kind. We leren onze leerlingen door middel van de Kanjertraining sociale vaardigheden aan. Naast de Kanjertrainingen maken we gebruik van de methode ‘Kinderen en hun morele talenten’ om de aspecten van goed burgerschap aan te leren. ‘Kinderen en hun morele talenten’ is een methode voor waarden, normen en burgerschap voor groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Op de Watergeus maken we keuzes uit de leerstof, rekening houdend met de reële leeftijd en de ontwikkelingsleeftijd van onze leerlingen. Vaak wordt het aanbod uit de lessen gekoppeld aan maatschappelijke actualiteiten zoals Dodenherdenking/Bevrijdingsdag of verkiezingen. We bieden onze leerlingen verschillende vaardigheden en houdingen aan met betrekking tot actief burgerschap, die ze vervolgens in praktijk kunnen brengen. We richten ons er vooral op dat onze leerlingen inzicht krijgen in hun eigen gedrag. ...
Lees verder

Sociale Veiligheid

We zijn alert op signalen van plagen en pesten, zowel binnen als buiten de school én via de nieuwe media (zoals Whatsapp, Facebook, Instagram enz.). Wij gaan hierover altijd in gesprek met de leerling. Bij het tegengaan van pesten betrekken we de ouders door het geven van voorlichting en we gaan hierover in gesprek met hen. Het zonder toestemming maken van opnames van medeleerlingen en leerkrachten en het plaatsen van opnames op internet met pesten als doel, kan leiden tot schorsing/verwijdering of disciplinaire maatregelen. Om te kunnen beoordelen of de mate waarin leerlingen, ouders en medewerkers de sociale veiligheid ervaren voldoende is, bevragen wij hen. Met de uitkomsten van de enquête zijn we in staat om gewenste veranderingen te duiden en in te voeren. ...
Lees verder