SchOOLwiki

zoekopdracht

3 resultaten in categorie "veiligheid"

bovenschool-veiligheidsplan

We hebben een bovenschools-veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Er zijn protocollen over de volgende onderwerpen: - De klachtenregeling Stichting School - De klokkenluidersregeling - Sociale media - Reglement Commissie Integriteit vraagstukken - Checklist implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Meld code huiselijk geweld - Verzuimbeleid, schorsing en verwijdering - Medicijnprotocol / medisch handelen - Aannamebeleid stichting SchOOL - Gedragscode vrijwilligers inzet ...
Lees verder

Fysieke Veiligheid

Ook besteden wij aandacht aan de fysieke veiligheid. Om de school staat een hek waardoor de leerlingen niet zomaar de straat op kunnen lopen. De speeltoestellen op het schoolplein voldoen aan de veiligheidseisen. In de beide gymzalen wordt regelmatig de veiligheid van de toestellen gecontroleerd. Ook de apparatuur voor techniek en koken is beveiligd. De technische staat van de materialen wordt goed in het oog gehouden. Als er een veiligheidsrisico ontstaat, handelen we snel om het risico weg te nemen. De veiligheidsvoorschriften en gebruiksvergunningen worden nageleefd. De school beschikt over een ontruimingsplan en een alarminstallatie in geval van brand of ongevallen. Op de Watergeus zijn vijf bedrijfshulpverleners die allemaal gekwalificeerd zijn. Er worden regelmatig brandoefeningen gehouden. Wij registreren de incidenten die zich op school voordoen. Elk half jaar worden de geregistreerde incidenten geëvalueerd en bekijken we of er verbeteringen nodig zijn om onze school veiliger te maken. De registratie van de incidenten gebeurt in ons leerlingvolgsysteem. ...
Lees verder

Sociale Veiligheid

We zijn alert op signalen van plagen en pesten, zowel binnen als buiten de school én via de nieuwe media (zoals Whatsapp, Facebook, Instagram enz.). Wij gaan hierover altijd in gesprek met de leerling. Bij het tegengaan van pesten betrekken we de ouders door het geven van voorlichting en we gaan hierover in gesprek met hen. Het zonder toestemming maken van opnames van medeleerlingen en leerkrachten en het plaatsen van opnames op internet met pesten als doel, kan leiden tot schorsing/verwijdering of disciplinaire maatregelen. Om te kunnen beoordelen of de mate waarin leerlingen, ouders en medewerkers de sociale veiligheid ervaren voldoende is, bevragen wij hen. Met de uitkomsten van de enquête zijn we in staat om gewenste veranderingen te duiden en in te voeren. ...
Lees verder