SchOOLwiki

zoekopdracht

5 resultaten in categorie "waar-wij-voor-staan"

Beoordeling door inspectie

Elke school heeft bij de Inspectie voor het Onderwijs een toezichtkaart. Op deze kaart kun je aflezen welke afspraken (‘arrangementen’) de Inspectie met de school heeft gemaakt. Er zijn verschillende arrangementen. Een school krijgt een basisarrangement als de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. Dinsdag 19 april 2016 is de inspecteur op bezoek geweest. Dit was een inspectiebezoek nieuwe stijl, waarbij de school op 7 onderdelen vooraf aan heeft gegeven welke beoordeling het volgens de school zou moeten zijn. De school had voor 6 onderdelen voldoende aangegeven en voor 1 onderdeel goed. De inspecteur heeft 5 onderdelen als goed beoordeeld. Een prachtige beoordeling, op weg naar een excellente school. In het feedbackgesprek, waarbij het bestuur en het gehele team aanwezig was, opende de inspecteur het gesprek met: “Ik heb een topdag gehad.”. Een mooier compliment kan de school toch niet krijgen. De inspecteur sprak haar waardering uit over hoe het team verantwoordelijkheden oppakt. Ze heeft klassenbezoeken afgelegd, gesprekken gevoerd met ouders, leerlingen en leerkrachten. Daarnaast is er uit de documentanalyse naar voren gekomen dat alles wat voor een school noodzakelijk is, goed beschreven is. Natuurlijk hebben we nadenk-tips gekregen, zodat bij een volgend onderzoek, over 4 jaar, de school wellicht excellent kan worden. De resultaten van dit onderzoek en ook van voorgaande onderzoeken kunt u lezen op de site van de inspectie ...
Lees verder

Fysieke Veiligheid

Ook besteden wij aandacht aan de fysieke veiligheid. Om de school staat een hek waardoor de leerlingen niet zomaar de straat op kunnen lopen. De speeltoestellen op het schoolplein voldoen aan de veiligheidseisen. In de beide gymzalen wordt regelmatig de veiligheid van de toestellen gecontroleerd. Ook de apparatuur voor techniek en koken is beveiligd. De technische staat van de materialen wordt goed in het oog gehouden. Als er een veiligheidsrisico ontstaat, handelen we snel om het risico weg te nemen. De veiligheidsvoorschriften en gebruiksvergunningen worden nageleefd. De school beschikt over een ontruimingsplan en een alarminstallatie in geval van brand of ongevallen. Op de Watergeus zijn vijf bedrijfshulpverleners die allemaal gekwalificeerd zijn. Er worden regelmatig brandoefeningen gehouden. Wij registreren de incidenten die zich op school voordoen. Elk half jaar worden de geregistreerde incidenten geëvalueerd en bekijken we of er verbeteringen nodig zijn om onze school veiliger te maken. De registratie van de incidenten gebeurt in ons leerlingvolgsysteem. ...
Lees verder

Pedagogisch Klimaat en Burgerschap

We willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. We zorgen samen voor een fijne school, ieder draagt daar op zijn of haar manier toe bij. Het pedagogisch klimaat op de Watergeus kenmerkt zich door rust, veiligheid en structuur. Op de Watergeus willen wij dat de leerlingen zich met hun mogelijkheden en beperkingen geaccepteerd voelen. Wij stimuleren en motiveren de leerlingen om hun grenzen te verleggen. We bevorderen zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van onze leerlingen. Daar hoort bij dat we de leerlingen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. We hanteren vaste regels en - waar dat kan - ook een vaste regelmaat in de activiteiten die we aanbieden. De gehanteerde regels zijn: • We lopen rustig door de gangen, we spreken op een normale toonhoogte en we hanteren de algemeen aanvaardbare omgangsvormen. • We gaan respectvol met elkaar om, zowel binnen als buiten de school en ook op internet. • We blijven gedurende de schooltijden op school of gaan onder begeleiding van de leerkracht naar een activiteit. • We behandelen iedereen in gelijke situatie ook gelijk. • We maken geen onderscheid naar ras, geloof of maatschappelijke status. • We maken deel uit van de kleurrijke samenleving. Alle personeelsleden van de school zijn met elkaar verantwoordelijk voor het welzijn en het welbevinden van onze leerlingen. De groepsleerkrachten zijn gedurende de schooltijden verantwoordelijk voor de leerlingen van hun groep. Deze verantwoordelijkheid kan tijdelijk worden overgedragen aan anderen, bijvoorbeeld aan een andere leerkracht, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, logopedist, psycholoog/orthopedagoog, fysiotherapeut of remedial teacher. De school heeft een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon én als burger van onze Nederlandse samenleving. Aan de ontwikkeling van het kind als mens en als burger, dragen we op onze school bij door: • een dagelijkse positieve omgang met elkaar; • het leren reflecteren op eigen gedrag; • het consequent hanteren van regels en afspraken; • het bieden van structuur en veiligheid; • het structureel voeren van gesprekken met ouders over hun kind. We leren onze leerlingen door middel van de Kanjertraining sociale vaardigheden aan. Naast de Kanjertrainingen maken we gebruik van de methode ‘Kinderen en hun morele talenten’ om de aspecten van goed burgerschap aan te leren. ‘Kinderen en hun morele talenten’ is een methode voor waarden, normen en burgerschap voor groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Op de Watergeus maken we keuzes uit de leerstof, rekening houdend met de reële leeftijd en de ontwikkelingsleeftijd van onze leerlingen. Vaak wordt het aanbod uit de lessen gekoppeld aan maatschappelijke actualiteiten zoals Dodenherdenking/Bevrijdingsdag of verkiezingen. We bieden onze leerlingen verschillende vaardigheden en houdingen aan met betrekking tot actief burgerschap, die ze vervolgens in praktijk kunnen brengen. We richten ons er vooral op dat onze leerlingen inzicht krijgen in hun eigen gedrag. ...
Lees verder

Sociale Veiligheid

We zijn alert op signalen van plagen en pesten, zowel binnen als buiten de school én via de nieuwe media (zoals Whatsapp, Facebook, Instagram enz.). Wij gaan hierover altijd in gesprek met de leerling. Bij het tegengaan van pesten betrekken we de ouders door het geven van voorlichting en we gaan hierover in gesprek met hen. Het zonder toestemming maken van opnames van medeleerlingen en leerkrachten en het plaatsen van opnames op internet met pesten als doel, kan leiden tot schorsing/verwijdering of disciplinaire maatregelen. Om te kunnen beoordelen of de mate waarin leerlingen, ouders en medewerkers de sociale veiligheid ervaren voldoende is, bevragen wij hen. Met de uitkomsten van de enquête zijn we in staat om gewenste veranderingen te duiden en in te voeren. ...
Lees verder

Veranderingsdoelen

In het schooljaar 2015-2016 hebben wij gewerkt aan onderstaande doelstellingen: • De invoering van een nieuwe methode voor Rekenen en Wereldoriëntatie verfijnen. • Het ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters uitbreiden. • School in verbinding, werken aan een actieve- en gezonde leefstijl van de leerlingen. • Inspelen op de toekomst waarin de Watergeus in omvang gaat krimpen. • De aanbevelingen van het inspectieonderzoek 2014 uitwerken (extra zorg en verdiepte instructie). • Het schoolondersteuningsprofiel toetsen aan de werkelijkheid. • De betrokkenheid van ouders vergroten, n.a.v. ouderbetrokkenheidsonderzoek van 14 mei 2014. • Het kwaliteitsonderzoek, maart 2014, vanuit “Scholen met Succes” uitwerken. Hoe we de doelstellingen willen gaan bereiken, beschrijven we in het jaarplan 2016-2017. In het schooljaar 2016-2017 werken wij verder aan deze doelstellingen, maar brengen wel andere accenten aan. • Opbrengst gericht werken / continu verbeteren / evaluatie. • 4x Rapportage- contactmomenten en ouderbetrokkenheid vergroten. • Mr inloopmiddagen organiseren. ...
Lees verder