SchOOLwiki

zoekopdracht

Veranderingsdoelen

In het schooljaar 2015-2016 hebben wij gewerkt aan onderstaande doelstellingen:
• De invoering van een nieuwe methode voor Rekenen en Wereldoriëntatie verfijnen.
• Het ontwikkelingsvolgmodel voor kleuters uitbreiden.
• School in verbinding, werken aan een actieve- en gezonde leefstijl van de leerlingen.
• Inspelen op de toekomst waarin de Watergeus in omvang gaat krimpen.
• De aanbevelingen van het inspectieonderzoek 2014 uitwerken (extra zorg en verdiepte instructie).
• Het schoolondersteuningsprofiel toetsen aan de werkelijkheid.
• De betrokkenheid van ouders vergroten, n.a.v. ouderbetrokkenheidsonderzoek van 14 mei 2014.
• Het kwaliteitsonderzoek, maart 2014, vanuit “Scholen met Succes” uitwerken.
Hoe we de doelstellingen willen gaan bereiken, beschrijven we in het jaarplan 2016-2017.

In het schooljaar 2016-2017 werken wij verder aan deze doelstellingen, maar brengen wel andere accenten aan.
• Opbrengst gericht werken / continu verbeteren / evaluatie.
• 4x Rapportage- contactmomenten en ouderbetrokkenheid vergroten.
• Mr inloopmiddagen organiseren.